VAMA TIMPULUI

CA PRAG AL TRĂIRII. ÎN AUTENTICITATE

Intr-o vreme Tn care Inspirația creativă se depărtează tot mai evident de incitantul caleidoscop al vieții derulată Tn plurivalente Ipostaze, fiind cultivată cu ardoare acțiunea Tn sine și riscul căderii Tn gratuitate, clujeanul Vasile Pop rămâne consecvent artei ce sondează zbaterile firești ale omenescului universalizat. Nu se vrea și nici nu devine simplu martor și rapsod al timpului său, pentru că nu-l interesează incidentalul care aparține efemerului. El vizează transpunerea acelor stări de suflet iscate din profunzimile interiorității, când omul denudat de banal își afirmă cu tărie particularitatea și demnitatea firii. Fiecare imagine, riguros gândită și subtil armonizată, pune în valoare statutul pregnant al individualității. Personajele articulate din volumetril robust construite par fixate pe ecranul unui spectacol de o fascinantă amplitudine spirituală din lectura căreia ne devin familiare clipe de tandrețe, gingășie, puritate, fraternitate, asprime, durere, Tngândurare etc. în cheie tipic ardeleană domină o notă de sobrietate, de solemnă reculegere, de filtru al trăirii Tn luciditate, evitând orice undă de ironie sau derizoriu. Pe măsură ce pătrundem în intimitatea acestei lumi a decantărilor purificatoare devenim spontan solidari cu destinul unei umanități rezistentă la provocările instinctelor devoratoare. Doar în transpunerile în care-si inserează propriul chip strecoară un suflu de umor și veghe autoritară, semn de fixare a condiției creative într-un plan superior al Implicației spirituale, deasupra obișnuințelor voiafere.
Ceea ce frapează în pictura maestrului septuagenar Vasile Pop este acel cuceritor fior al autenticității. Nu idealizează, nu înregistrează sau Interpretează datele realității direct percepute. Recuperează șl evocă totul din potențialul unei generoase memorii afective din care se alimentează un imaginar furnizor de inedit, de mister și Inefabil. Ne restituie astfel acea
tulburătoare senzație de viață dăinuitoare, hrănită din energiile unei vitalități ce nu-și epuizează nicicând resursele. Chiar și-n contact cu evidențele absurdului, cu amarul existențial, tensiunea expresivității penetrează adânc conștiințele, dar nu duce accentul grav către zona tragicului. Rămâne fidel filozofiei de viață a românului încrezător în forțele raționalității. Semnificativ și emblematic devine în ansamblul atitudinii sale creative, pregnant originale, prioritatea ipostazierii vârstei juvenile, sursă inepuizabilă de prospețime, senzualitate filtrată, farmec.
Definitorie rămâne Tn creația lui Vasile Pop, nume referențial la nivel de generație și epocă, acea stăruitoare consecvență în perfectarea unei viziuni figurative, sinteză de asimilări fertile din suflul valorilor consacrate muzeal, sugestiile constructivlste fiindu-i cele mai familiare. O remarcabilă știință a duetului ferm, prompt orânduit după logica formelor în spațiu, conferă imaginii coerență, limpezime, sugestivitate. Frenezia și acuitatea accentului linear ce comprimă și esențializează structura motivului inspirator, potențând rostul succesiunilor ritmice, se completează și consonează stimulativ cu factura argumentului cromatic care la rându-i capătă amprenta și intensitatea cerută de specificitatea subiectului. Această particularizare a sursei expresive prin constructivitate șl rafinată valorizare tonală evită monotoniile automatismului rutinat. De aici șl permanența păstrării limbajului pictural în tensiune, profunzime, adecvare evocativă. Prin stilizare Inventivă face loc sugestiei, prin pasaje de materie densă, gravă, invocă sonoritățile adâncurilor, iar prin fine volatilizări proiectează în muzicalitate astrală freamătul și aspirațiile unei umanități în eterna căutare de sine și de esență.
Ne aflăm, indubitabil, Tn prezența unei opere picturale durabilă Tn curgerea vremii pentru că se tezaurizează acele valori spirituale ca probe de, gând înalt, trăire sinceră, curată șl vocație creativă transfiguratoare de uman universalizat.

Negolță LĂPTOIU

 
     
  VAMA TIMPULUI CURRICULUM VITAE COMPOZITII  
 
     
 
anunturi